Beleef u ballonvaart met Up Ballooning

Bel ons: +32(0)496450604

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1.DEFINITIES

1.1 CLIENT de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Up Ballooning een overeenkomst heeft gesloten. Contractsvoorwaarden zijn de voorwaarden zoals opgenomen in of gevoegd bij de cadeaubon, ticket welke verwijzen naar enkele van deze algemene vervoersvoorwaarden en naar mededelingen.
1.2 PASSAGIER is iedere persoon, met uitzondering van de bemanningsleden, die met toestemming van vervoerder in een heteluchtballon vervoerd wordt of vervoerd zal worden.
1.3 TARIEFSVOORWAARDEN zijn de regelingen en voorwaarden welke van toepassing zijn op een bepaald normaal of speciaal tarief zoals vastgesteld door Up ballooning
1.4 TICKET is het document met het opschrift “ticket” uitgegeven door Up ballooning en waarvan bepaalde voorwaarden van de overeenkomst, mededelingen deel uitmaken.
1.5 CADEAUBON is het document met het opschrift "Cadeaubon” uitgegeven door Up Ballooning en waarvan bepaalde voorwaarden van de overeenkomst, mededelingen deel uitmaken.
1.6 BALLONVAART is het vervoer van passagiers per heteluchtballon,
  Kosteloos of tegen betaling met inbegrip van de daarmee samenhangende vervoersdiensten.
1.7 VERVOERDER Luchtvervoerders die de passagiers vervoeren of zich verplichten te vervoeren of zich verplichten andere diensten te verrichten die betrekking hebben op dergelijk vervoer, Up Ballooning is organisator van ballonvaarten en verkoop deze via de website www.upballooning.be. Up Ballooning is niet de vervoerder! Enkel de organisator en stelt een vervoerder aan.
 

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Deze voorwaarden zijn de vervoersvoorwaarden van Up Ballooning waar in de cadeaubon naar verwezen wordt. De vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op passagiers die ballonvaren, op grond van een cadeaubon waarop Up ballooning is aangegeven als de uitgever van de cadeaubon. Ze zijn van toepassing op al het vervoer van passagiers en bagage en op de levering van diensten, verricht door een vervoerder tegen betaling. Tenzij anders overeengekomen zijn deze voorwaarden ook van toepassing op kosteloos vervoer. Deze voorwaarden hebben voorrang op de "Voorwaarden van de overeenkomt" in de cadeaubon. Vervoer tegen speciale tarieven kan mede zijn onderworpen aan speciale voorwaarden en/ of tariefsvoorwaarden welke voorrang hebben op deze vervoersvoorwaarden. De algemene vervoer voorwaarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk één of meer van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van toepassing worden verklaard of gewijzigd.
2.2 Indien ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn Algemene Voorwaarden prevaleren onderhavige voorwaarden boven die van de cliënt. Alle vervoer is onderworpen aan de algemene vervoersvoorwaarden en tariefsvoorwaarden van vervoerder die van kracht zijn op de dag waarop de cadeaubon is uitgegeven of, indien deze dag niet vastgesteld kan worden, op de dag van aanvang van het vervoer zoals aangegeven op de cadeaubon of ticket.

ARTIKEL 3. CADEAUBON / TICKET

3.1 De cadeaubon of ticket geldt als bewijs recht te hebben de op een ballonvaart. Up ballooning kan eender welke vervoerder aanstelen.

3.2 Een ticket zal slechts worden uitgegeven na betaling van het toepasselijk tarief.
Aanspraak op vervoer bestaat slechts op vertoon van een geldig ticket. Er bestaat geen aanspraak op vervoer indien het getoonde ticket beschadigd is of wijzigingen vertoont die niet door Up Ballooning of diens bevoegde agent zijn aangebracht.
3.3 In geval van verlies, diefstal of gehele of gedeeltelijke beschadiging van een ticket, cadeaubon is de passagier die niettemin de vaart wil maken verplicht daarvoor een nieuw ticket, cadeaubon te kopen. Up Ballooning kan besluiten om kosteloos een nieuw ticket of cadeaubon uit te geven.
3.4 Een ticket is enkel overdraagbaar na toestemming van Up Ballooning in dien dit op naam is uit gegeven. De vermelde persoon heeft dan enkel recht om de vaart mee te maken. De vervoerder behoudt zich het recht voor van de passagier te verlangen dat hij zichzelf identificeert. Up ballooning kan eventueel beslissen om een op naam uitgegeven cadeaubon of ticket toch te laten overdragen op een derde persoon.
3.5 Geldigheidsduur:
3.5.1 Een cadeaubon die is uitgegeven tegen het normale tarief geeft recht op vervoer voor een periode van “2” jaar vanaf de datum van afgifte of. Een cadeaubon die is uitgegeven tegen een speciaal tarief is slechts geldig voor de periode en afhankelijk van de voorwaarden zoals aangegeven door vervoerder in zijn tariefsvoorwaarden of vermeld op de cadeaubon.
 Verlenging van de geldigheidsduur Indien.
A) Een passagier verhinderd is te reizen binnen de geldigheidsduur van de cadeaubon omdat vervoerder niet in staat is om plaats op de vaart te verschaffen op het moment dat de passagier om reservering verzoekt.
B) Wegens het slechte weer de vlucht herhaaldelijk is uitgesteld en de vaart niet verschaft kan worden tijden de geldigheidsduur van de cadeaubon.
C) Niet in staat is de gereserveerde en reeds bevestigde plaats aan te bieden, zal de geldigheidsduur van de cadeaubon van die passagier verlengd worden tot de eerstvolgende vaart van vervoerder waarop een plaats voor de passagier beschikbaar is.
3.6 Afgifte van cadeaubons, tickets, Deze worden voor aanvang van de vaart aan de piloot van Up Ballooning of ander gemachtigde vluchtvervoerder overhandigd.
3.7 Reserveringsvoorwaarden
 Reserveringen zijn niet bevestigd tot ze zijn besproken met Up ballooning, men belt best de dag voor de vaart voor definitieve bevestiging.
3.8 Annuleringen 3.9.1 In geval van annulering van de reservering binnen 1 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
3.8.2 De cliënt kan tot 14 dagen voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. 3.8.3 Indien een cliënt een voor hem gereserveerde plaats onbenut laat is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
3.9 Persoonsgegevens Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, machtigt Up Ballooning om alle persoonsgegevens te bewaren die zijn verstrekt, voor het reserveren van vervoer, het verkrijgen van aanverwante diensten, het onderzoeken en voorkomen van cadeaubonfraude alsmede om deze persoonsgegevens aan overheidsautoriteiten te verstrekken. Voorts is Up ballooning bevoegd om deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden door te geven aan zijn eigen vestigingen, zijn bevoegde agenten, andere vervoerders, leveranciers van aanverwante diensten of overheidsautoriteiten, in welk land zij ook gevestigd mogen zijn.

ARTIKEL 4. TARIEVEN EN TOESLAGEN

4 .1 Algemeen Tarieven hebben uitsluitend betrekking op het vervoer van de plaats van vertrek naar de landingsplaats. In de tarieven is normaal gesproken het grondvervoer tussen de landingsplaatsplaats en plaats van vertrek niet inbegrepen. Vervoerder kan echter, naar eigen inzicht, kosteloos in dergelijk vervoer voorzien.
4.2 Toepasselijke tarieven.
 Toepasselijke tarieven De toepasselijke tarieven zijn de tarieven die door of namens Up Ballooning zijn gepubliceerd.
4.3 Offertes. Alle door Up ballooning gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen. Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd is Up ballooning gerechtigd de reeds gedane aanbieding in te trekken of te wijzigen. Mondelinge toezeggingen binden ons niet, tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.
4.4 Btw. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.5 Toeslagen Indien de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke al dan niet voorziene oorzaak dan ook mocht stijgen, dan zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen, tenzij anders is overeengekomen. In dit geval heeft de cliënt het recht de overeenkomst te annuleren.
4.6 Valuta. Alle tarieven worden vastgesteld in Euro Alle betalingen dienen te gebeuren in Euro.

ARTIKEL 5. BETALING

5.1 Betaling van de ballonvaart geschiedt vooraf, tenzij anders aangegeven.
5.2 Indien wordt overeengekomen dat betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.
5.3 Up Ballooning behoud zich het recht voor bij niet, of niet-tijdige betaling de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.5.4 Al onze diensten worden aan de cliënt gefactureerd zoals gespecificeerd in de overeenkomst. De betalingen moeten binnen de 14 dagen na factuur gebeuren. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur
 Wegens nalatigheid of ongegronde reden wordt het saldo van rechtswege en zonder inwerkingstelling, verhoogd (met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1500.00) als conventionele en forfaitaire schadevergoeding.
 Onder dezelfde voorwaarden is dan ook een conventionele verwijlrente verschuldigd, die vanaf dat moment begint te lopen, van 1,25% per maand tot aan de effectieve betaling, zelfs bij toekenning van de termijnen ven respijt.
De bovenvermelde termijnen zijn verschuldigd boven alle eventuele verdere uitvoering- en gerechtskosten.
5.5 De facturen zijn betaalbaar te Sint-Niklaas
 Marktstraat 106 9111 Belsele - Puivelde.
 Bij betwisting is de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

ARTIKEL 6. AANMELDING VOOR DE VAART

De Passagiers dient binnen de door vervoerder aangegeven uiterste zich op de afgesproken locatie bij de vervoerder te melden. Indien een passagier niet tijdig op de afgesproken locatie arriveert, of zonder de vereiste Cadeaubon , ticket verschijnt, heeft de vervoerder het recht om de plaats de gereserveerd is voor de passagier te annuleren en zal de vervoerder aangesteld door Up ballooning de vaart niet vertragen.
Indien de passagier niet voldoet aan het gestelde in dit artikel is de vervoerder nog Up Ballooning niet aansprakelijk voor het verlies of kosten van de passagier hieruit Voortvloeiende.

ARTIKEL 7. WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER

7.1 Recht om vervoer te weigeren de aangestelde Vervoerder door Up Ballooning kan het vervoer of de voortzetting van het vervoer weigeren om redenen van orde en veiligheid, of indien, naar het redelijk oordeel van vervoerder, deze maatregel noodzakelijk is:

7.1.1 Om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of opdrachten van een staat of land van waaruit, waarheen of waarover gevlogen wordt.
7.1.2 Omdat het gedrag, de leeftijd, de geestelijke of lichamelijke toestand van de passagier zodanig is, of redelijkerwijs lijkt te zijn, dat speciale hulp nodig is die vervoerder niet kan verschaffen; hij ongemak veroorzaakt of aanstootgevend is tegenover andere passagiers of hij gevaar of risico oplevert voor zichzelf dan wel voor andere personen of bezittingen.
7.1.3 Omdat de passagier niet de redelijke instructies heeft nageleefd, die de vervoerder gegeven heeft om een veilige, efficiënte en comfortabel vervoer voor alle passagiers te verzekeren of om in staat te zijn aan zijn verplichtingen tegenover andere passagier te voldoen.
7.1.4 Omdat de passagier uitlatingen heeft gedaan die twijfel doen ontstaan met betrekking tot het veilige vervoer ven deze persoon of met de veiligheid van de ballonvaart algemeen.
7.1.5 Omdat het toepasselijke tarief of verschuldigde toeslagen of heffing niet betaald zijn, dan wel tussen Up ballooning en de passagier overeengekomen betalingsregeling niet nageleefd zijn.
7.1.6 Omdat de door de passagier getoonde ticket, cadeaubon;
7.1.6.1 Ongeldig lijkt te zijn.
7.1.6.2 Niet rechtmatig lijkt te zijn verkregen of van een andere vervoerder of zijn bevoegd agent te zijn gekocht.
7.1.6.3 Is opgegeven als verloren op gestolen,als frauduleus of anderszins verdacht.
7.1.6.4 Een vervalst document lijkt te zijn
7.1.6.5 Wijzigingen lijken te zijn aangebracht door andere dan Upballooning.7.2 Kinderen zonder begeleiding, minder valide passagiers, zwangere vrouwen, zieken en andere passagiers die speciale assistentie nodig hebben worden slechts vervoerd na voorafgaande toestemming van vervoerder. Na verkregen toestemming zullen deze passagiers niet alsnog door vervoerder geweigerd worden op grond van deze zelfde mindere validiteit en/ of benodigde extra zorg.

ARTIKEL 8. DIENSTREGELING, ANNULERING VAN VAARTEN, VERVANGING

8.1.Vervoerder zal zich naar beste vermogen inspannen om de passagier te vervoeren. Echter, in geval van omstandigheden buiten de macht van vervoerder (zoals: weersomstandigheden, luchtverkeersbeveiligingsituaties, bepaalde mechanische defecten, rellen, burgerlijke opstanden, embargo's, oorlogen, vijandelijkheden, ordeverstoringen, internationale spanningen, overheidsvoorschriften, -verordeningen of -vorderingen, onvoorzienbare tekorten aan arbeidskrachten, brandstof of voorzieningen, stakingen of arbeidsgeschillen bij vervoerder of anderen, alles zowel actueel, dreigend als gesignaleerd), is vervoerder gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving een vaart te annuleren of te vertragen. Indien als gevolg van deze omstandigheden vervoerder een vaart annuleert of vertraagt, niet in staat is een reeds bevestigde plaats te verschaffen, de passagier op één van zijn andere vaarten, waarop plaats beschikbaar is, te vervoeren. Up Ballooning en diens aangestelde vervoerder heeft het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een ballonvaart niet toelaten. In dit geval vindt geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar zal in overleg een nieuwe datum worden gepland. Wij houden ons het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stellen, dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten komende factoren een veilige uitvoeringvan de ballonvaart verhinderen of naar ons oordeel een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid met zich mee brengt. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen recht worden ontleend aan enige door ons opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie (1uur). Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter is, (40min) wordt de opdracht geacht volledig te zijn uitgevoerd.
8.2 Behalve indien sprake is van opzet of grove nalatigheid, is vervoerder niet aansprakelijk voor fouten en omissies in de dienstregeling of andere gepubliceerde schema's en/ of voor mededelingen van werknemers, agenten of vertegenwoordigers van vervoerder betreffende de data, vertrek- of aankomsttijden of uitvoering van een vaart.
   8.3.Up Ballooning is gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving het vervoer te doen plaatsvinden door een andere feitelijk vervoerder en/ of met een ander heteluchtballon.
8.4 Het risico voor reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van de uitvoering van de opdracht is indien gevallen als genoemde in artikel 8.1 zich voordoen voor de cliënt.

ARTIKEL 9. GEDRAG AAN BOORD VAN DE BALLON

9.1. Indien het gedrag van een passagier aan boord van een heteluchtballon een of meerdere personen of eigendommen of het heteluchtballon zelf in gevaar brengt of dreigt te brengen, indien een passagier de bemanning hindert bij de uitvoering van haar taak, niet voldoet aan de instructies van de bemanning ter verzekering van de veiligheid van de heteluchtballon of het veilige , efficiënte en comfortabele vervoer van de passagier of zich op zodanige wijze gedraagt dat de andere passagiers daar redelijkerwijs bezwaar tegen kunne maken, kan vervoerder die maartregelingen treffen die hij noodzakelijk acht om voortzetting van dit gedrag te voorkomen, met inbegrip van lijfsdwang.
9.2 Om redenen van veiligheid kan vervoerder het gebruik aan boord beperken of verbieden van elektronische apparatuur, inclusief draagbare telefoons, laptop computers, draagbare recorders, draagbare radio's, cd spelers, elektronische spelletjes , speelgoed met afstandsbediening, scanners, walkietalkies en andere apparatuur werkend via een antenne, met uitzondering van gehoorapparaten en pacemakers voor het hart.
9.3 Roken aan boord is verboden.
9.4 De cliënt is verplicht orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

ARTIKEL 10. ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

10.1.Algemeen De passagier is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van alle vereiste reisdocumenten en voor de naleving van alle wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten en reisvoorschriften van de landen waaruit, waarover en waarheen gevlogen wordt. Vervoerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voor de passagier ontstaan door het ontbreken van de vereiste documenten of het niet voldoen aan bovenstaande wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten, voorschriften, regels of instructies. 10.2 Reisdocumenten Desgevraagd zal de passagier aan vervoerder of diens werknemers, agenten of vertegenwoordigers, alle in- en uitreisdocumenten, medische verklaringen en andere documenten tonen welke de wetten, regels, verordeningen, opdrachten of voorschriften van de betrokken landen vereisen en zal de passagier vervoerder toestemming verlenen om kopieën hiervan te maken of op andere wijze de in de betreffende documenten vervatte gegevens over te nemen. Vervoerder behoudt zich het recht voor om het vervoer te weigeren van elke passagier die niet voldoet aan de toepasselijkewetten, regels, verordeningen, opdrachten en voorschriften of van wie de documenten niet in orde lijken te zijn, dan wel die vervoerder geen toestemming verleent om kopieën hiervan te maken of op andere wijze deze in de betreffende documenten vervatte gegevens over te nemen. 10.3 Aansprakelijkheid passagier voor boetes, hechteniskosten enz. Indien vervoerder verplicht wordt een geldboete of waarborg te betalen of aan te betalen, dan wel onkosten oploopt omdat de passagier niet heeft voldaan aan de wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten en reisvoorschriften van de betrokken landen of omdat de passagier de vereiste documenten niet heeft getoond, dient de passagier alle in dit verband betaalde gelden en gemaakte onkosten aan vervoerder te vergoeden. Vervoerder is gerechtigd voor dergelijke onkosten de gelden te gebruiken die aan vervoerder voor ongebruikt vervoer betaald zijn of andere gelden van de passagier waarover vervoerder de beschikking heeft, of mag het vervoer weigeren indien de passagier de door vervoerder betaalde gelden en gemaakte onkosten niet vergoedt. Vervoerder zal naar zijn beste weten informatie verstrekken met betrekking tot overheidswetten, richtlijnen, verordeningen of vereisten waarvan het gevolg kan zijn dat vervoerder bovenstaande betalingen verricht, maar accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke verstrekte informatie, behalve in het geval van grove nalatigheid of opzet. 10.4 Douanecontrole Indien vereist, zal de passagier aanwezig zijn bij controle door de douane of door andere overheidsfunctionarissen en zal alle gevraagde medewerking daarbij verlenen. Vervoerder is niet aansprakelijk jegens de passagier voor door hem geleden verlies of schade, veroorzaakt doordat de passagier niet aan deze vereisten voldoet.Indien vervoerder schade lijdt doordat de passagier niet voldaan heeft aan deze vereisten, zal de passagier vervoerder hiervoor schadeloos stellen. 10.5 Overheidsvoorschriften Vervoerder is niet aansprakelijk indien hij het vervoer van een passagier weigert omdat hij vaststelt dat de wetten, overheidsrichtlijnen, verordeningen of opdrachten waarvan hij meent of redelijkerwijs mocht menen dat ze toepasselijk zijn, dit gebieden, behalve indien sprake is van opzet of grove nalatigheid van vervoerder.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1.1 De aansprakelijkheid van vervoerder zal onder geen enkele omstandigheid het bedrag van bewezen schade overschrijden. Vervoerder is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade.
11.1.2 Indien sprake is van medeschuld van de passagier, wordt de aansprakelijkheid van vervoerder geregeld door de bepalingen van het toepasselijke recht betreffende medeschuld.
11.1.3 Vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die optreedt op zijn eigen vaart. Een vervoerder die een cadeaubon uitgeeft voor de vaarten van een andere vervoerder treedt slechts als agent van een dergelijke vervoerder op.
11.1.4 Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het naleven door vervoerder van wetten of overheidsvoorschriften, opdrachten of vereisten, of voor het niet naleven van deze regels door de passagier.11.1.5 Iedere uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van vervoerder zal mede van toepassing zijn op en ten goede komen aan agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van vervoerder en iedere persoon wiens heteluchtballon door vervoerder wordt gebruikt, alsmede de agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van die persoon. Het totale bedrag van de schade dat verhaald kan worden op vervoerder en op dergelijke agenten, ondergeschikten, vertegenwoordigers zal het bedrag van de aansprakelijkheidslimieten van
  vervoerder niet overschrijden.
11.1.6 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald kan geen enkele bepaling in deze vervoersvoorwaarden enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van vervoerder krachtens het toepasselijk recht terzijde stellen.
11.1.7 Up ballooning is niet aansprakelijk
 voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Belgische wet in het verkeer in Belgische geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.1.8 Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst ter zake waarvan wij aansprakelijk worden gesteld.
11.1.8 Onze aansprakelijkheid kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze assuradeur dekking verleent, eventueel verhoogd met het door ons voor de opdracht gefactureerde bedrag.
11.1.9 Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door ons worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico. De deelnemers aan de ballonvaarten zijn voorts gehouden zich te allen tijde te houden aan hen door medewerkers van ons gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden, zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
11.2 Schade voor persoonlijk letsel of dood
11.2.1 behoudt Up ballooning zich het recht voor, tot alle verweren die haar op grond van enig toepasselijk recht met betrekking tot een dergelijke vordering toekomen. Met betrekking tot derden behoudt Up ballooning zich zonder enige beperking alle rechten voor om de schade te verhalen, daaronder begrepen het recht een bijdrage te verlangen of vrijwaring en schadeloosstelling te vorderen.
11.2.2 Niets in deze vervoersvoorwaarden zal beschouwd kunnen worden als een aantasting van de rechten van Up ballooning ten aanzien van enige vordering ingediend door, namens, of met betrekking tot een persoon die opzettelijk schade heeft toegebracht welke leidde tot dood, verwonding of ander lichamelijk letsel van een passagier.
11.2.3 Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risico voor hemzelf kan betekenen zal Up ballooning niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood mits de schade het gevolg is van die toestand.
11.2.4 Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risico voor hemzelf kan betekenen zal Up ballooning niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood mits de schade het gevolg is van die toestand.
11.3. Schade aan bagage.
11.3.1 De vervoerder is niet aansprakelijk voor letsel voor schade aan de bagage/ eigendommen van een passagier
11.3.2 Vervoerder is niet aansprakelijk voor letsel van een passagier of voor schade aan de bagage van een passagier, veroorzaakt door eigendommen die deel uitmaken van die bagage, tenzij vervoerder dergelijke schade heeft veroorzaakt door zijn grove nalatigheid of opzet. Elke passagier, wiens eigendommen schade toebrengen aan een andere passagier of diens bagage of aan de eigendommen van vervoerder, zal vervoerder voor alle kosten en schade, ontstaan als gevolg daarvan, schadeloos stellen.

ARTIKEL 12. KLACHTEN & RECHTSVORDERINGEN

12.1 Elk recht op schadevergoeding vervalt indien geen rechtsvordering wordt ingesteld binnen 1 jaar gerekend vanaf de datum waarop het vervoer is geëindigd. De wijze van berekening van de verjaringstermijn wordt bepaald door het toepasselijke recht van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt.
12.2 In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht terstond schriftelijk bij Up ballooning te worden ingediend. Reclames die niet binnen acht dagen worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
12.3 Reclames geven geen recht op opschoting van de betaling.

ARTIKEL 13. WIJZIGING EN TERZIJDESTELLING

13.1Up ballooning is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.

  • Rechtstreeks bij de ballonvaarder
  • Steeds de beste prijs / kwaliteit
  • Korte wachtijden
  • Zeer felxibel in het vastleggen van u datum
  • U bent geen nummer
  • Ruime confortabele manden
  • Een cadeaubon kan voor al onze arrangementen

 

Er zijn 54 gasten en geen leden online

OS
Linux b
PHP
7.1.25
MySQLi
5.7.24
Tijd
15:24
Cachen
Gedeactiveerd
Gzip
Geactiveerd
Gebruikers
1
Artikels
460
Artikel weergave hits
2871800